Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

bibisi
0477 88a7
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaelinela elinela
bibisi
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viapuremindx puremindx
bibisi
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaelinela elinela
bibisi
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem
— Bitamina - Pytanie do niej
bibisi
3849 350a 500
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela

July 16 2018

7884 46c6 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
3908 0989 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc

June 25 2018

bibisi

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiammistake iammistake
bibisi
1384 6a2a
Reposted fromGIFer GIFer viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bibisi
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianeupsh neupsh
1504 7c46
Reposted fromtheolicious theolicious viakochajmnie kochajmnie
bibisi
1478 d551 500
Reposted fromtfu tfu viaSilentForest SilentForest
bibisi
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianeupsh neupsh
bibisi
0684 684a 500
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap
bibisi
2891 5804
Reposted fromnazarena nazarena vianeupsh neupsh

June 24 2018

bibisi
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

May 18 2018

bibisi
0589 9b5b 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
7251 b536
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
bibisi
3657 a43e 500
Stereo Typy
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl