Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

bibisi
bibisi
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viasoundofsilence soundofsilence
bibisi
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
4709 bc69
Reposted fromgirlafraid girlafraid viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
bibisi
bibisi
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaverdantforce verdantforce
bibisi
6535 854b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacover-my-eyes cover-my-eyes
bibisi
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaClary Clary
bibisi
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaHoHo HoHo
bibisi
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaHoHo HoHo
bibisi
5907 b66b 500

June 20 2017

bibisi
0478 a4d4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
bibisi
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
bibisi
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viairmelin irmelin
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
bibisi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
bibisi
3949 a80e
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
bibisi
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viairmelin irmelin
bibisi
bibisi
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl